A Raül Romeva, Antonio Baños, Lluís Rabell… En un moment tant crucial per a la vida del nostre poble…

A Raül Romeva, Antonio Baños, Lluís Rabell…

En un moment tant crucial per a la vida del nostre poble, la majoria parlamentària pel dret a decidir ha de prendre la iniciativa no sols per poder exercir aquest dret, sinó per demostrar que les prioritats del país que volem són la regeneració democràtica, l’equitat social i la sobirania financera, indispensable, aquesta, tant per fer polítiques d’equitat social com per fonamentar la sobirania política. Cal demostrar amb fets contundents i efectius que cal d’aquestes prioritats no estan en mans d’altres forces.

Per l’afecte que us tinc – independenment de les sigles que defenseu – us passo aquestes propostes per si us poden ajudar en les negociacions.

Pla de xoc per la regeneració democràtica, l’equitat social i la sobirania financera.

Proposo que estudieu i adopteu els següents compromisos transversals:

 1. Signar el Pacte Social contra la Corrupció. Inclou un conjunt de mesures per atacar les causes estructurals de la corrupció. http://parlamentciutada.cat/proposta-de-pacte-social-contra-la-corrupcio-v-1-3/
 2. Aprovar i aplicar amb caràcter d’urgència la Renda Garantida de Ciutadania per mostrar la prioritat de rescatar les persones i per donar un impuls a la demanda en productes i serveis bàsics. http://www.rendagarantidaciutadana.net/index.php/ca/presentacio-ilp
 3. Endegar un Pla per a la reactivació econòmica, l’ocupació i l’estalvi energètic amb la rehabilitació integral-energètica d’edificis i d’habitatges,amb finançament gràcies a l’estalvi d’energia i als fons d’inversió europeus, per reactivar el sector, i per tant l’ocupació, de la construcció sostenible, reduir la despesa energètica i millorar les condicions de vida dels habitatges.
 4. Avançar en la sobirania financera per poder finançar, sense més espiral d’interessos, entre d’altres, la Renda Garantida i el Pla de rehabilitació integral i energètica d’edificis. Més enllà de com segueixi el procés per exercir el dret a decidir, per enfortir la sobirania, per avançar cap a la independència… més enllà de la creació d’estructures d’estat, no farem gran cosa mentre la sobirania financera mundial estigui, en mans de 28 grans bancs (vegis François Morin). http://www.equilibra.cat/el-oligopolio-bancario-actua-como-una-banda-organizada/

Aquesta sobirania financera es pot concretar en dues propostes, que poden ser o no complementàries:

4.1. Participar des de les administracions públiques en la iniciativa Eurocat www.eurocat.cat , un sistema de crèdit mutu multilateral i sense interessos, un mitjà de pagament, que aporta liquiditat a les petites i mitjanes empreses, a les administracions públiques i als consumidors. (presentació al Col·legi d’Economistes aquest dimecres 21 d’octubre: ”El projecte Eurocat. Una moneda complementària catalana”) Proposta inspirada en els 80 anys d’experiència del WIR de Suïssa http://wirbank.ch/fr/la-banque-wir/

4.2. Organitzar un sistema de “creació monetària” propi d’ús intern, complementari al de l’Euro. L’Eurocat és una oportunitat per començar a exercir la sobirania financera des de la sobirania popular i és una diversificació de riscos davant les incerteses de l’Euro; també pot ser l’expressió d’una força ciutadana per incloure en la nova constitució un articulat semblant al que una iniciativa popular està reclamant a Suïssa, http://www.initiative-monnaie-pleine.ch/ http://www.vollgeld.ch/fr/  la sobirania del Banc Central Català, que permeti participar en la zona euro en altres condicions menys dependents.

Estem a la vostra disposició per aclarir dubtes o/i per orientar els corresponents estudis de viabilitat.

Martí Olivella. marti@equilibra.cat

Quins són els canvis clau… que poden obrir la porta a d’altres canvis?. Annexos

Quins són els canvis clau. Annexos (en PDF)

Quins són els canvis clau…

                            que poden obrir la porta a d’altres canvis?

Annex 1. Exemple de mesures que seran més possibles per afrontar la transició

Annex 2. Exemple d’òrgans “reguladors” a Catalunya, Espanya i Europa a democratitzar

Annex 3. Funcions comparades dels bitllets d’euro i la seva evolució

  *   *   *

Annex 1. Exemple de mesures que seran més possibles per afrontar la transició

Transició A. Referèndum sobre la proporció de desigualtat tolerable d’ingressos i de patrimoni. Una de les primeres consultes vinculants ha de permetre a la ciutadania decidir quina és la proporció entre la màxima renda anual en relació a la renda mínima garantida. També la ciutadania ha de decidir quin és el límit tolerable d’acumulació de patrimoni o capital a partir del qual el diner es transforma en poder destructor de la democràcia i del lliure mercat. Aquestes decisions de democràcia directa permetran concebre la fiscalitat com una contribució al bé comú ben administrat i no com un impost d’un estat corromput que no rendeix comptes.

Transició B. Potenciar la creació monetària nacional, complementària a l’euro, amb un sistema de crèdit i aval mutu. Mentre siguem a la zona euro i no puguem democratitzar el Banc Central Europeu es tracta d’afavorir la sobirania financera gràcies a les monedes socials complementàries, sectorials, locals o nacional, que aporten finançament sense interessos a l’economia productiva real i als governs, tot guanyant independència de les arbitrarietats del poder financer, mentre aquest no estigui del tot democratitzat.

Transició C. Finançament de la Renda Garantida de Ciutadania i del finançament de les PIME amb una moneda complementària “Eurocat” www.eurocat.cat  basada en el crèdit mutu sense interessos.  Es fonamenta en experiències europees consolidades i en la proposta de l’euro-dracma a Grècia.

Transició D. Supressió de la circulació del diner en efectiu, tot començant pels bitllets de 100 a 500€ que representen més del 50% de l’efectiu, per reduir l’economia submergida i augmentar la recaptació fiscal; per dificultar les operacions criminals i de corrupció; per dificultar l’evasió fiscal; per facilitar la traçabilitat de les operacions públiques i dels seus responsables…

Transició E. Pla de xoc per a la reactivació econòmica, l’ocupació i l’estalvi energètic amb la rehabilitació integral-energètica dels edificis públics i dels habitatges, amb finançament gràcies a l’estalvi d’energia i als fons d’inversió europeus.

 * * *

Seguiu el document complet a Quins són els canvis clau. Annexos (en PDF)

Quins són els canvis clau… que poden obrir la porta a d’altres canvis?. Possibles concrecions dels 4 objectius

Quins són els canvis clau…

                            que poden obrir la porta a d’altres canvis?

 

Possibles concrecions dels 4 objectius:

 1. El primer objectiu és democratitzar els poders públics perquè la sobirania popular es pugui exercir el més directament possible.

El poder legislatiu, és el poder de la ciutadania per fer lleis, normes, regles… de convivència orientades al bé comú, a la majoria; és la primera funció de la sobirania popular. Sempre que ho pugui fer directament (amb tota mena de consultes vinculants) millor que no ho faci amb representants. I si ha de triar representants, que ho faci amb sistemes d’elecció i de revocació molt clars i equitatius. En tot allò que la pròpia ciutadania pugui implicar-se, autogestionar-se, millor que no ho “delegui” a d’altres.

Els legislatius (tant dels ens locals com d’àmbit nacional) tenen la funció d’acordar les normes de convivència de la societat, a partir de les inquietuds ciutadanes, del diàleg (parlaments) i la deliberació entre els diferents actors i llurs interessos perquè promoguin el bé comú i l’interès general. La ciutadania ha de poder participar, deliberar i decidir sobre les decisions clau (referèndums habituals no sols per a la constitució); i els parlaments han de poder deliberar i decidir sobre les altres decisions, mitjançant representants –propers i representatius de la societat-. Els representants han de rendir comptes dels seus compromisos i han de ser revocables en cas d’incompliment. Tots les persones candidates a cada elecció han de tenir les mateixes oportunitats per donar-se a conèixer –un perfil a internet amb dades biogràfiques, vincles amb partits o organitzacions i compromisos electorals-. Els parlaments –locals i nacional– han d’estar formats per persones elegides (ciutadania activa) però també, en una part, poden ser-ho per una mostra estadísticament representativa de la població, que així té la possibilitat d’experimentar i exercir el servei públic. Amb aquest sistema els costos electorals es redueixen dràsticament i, també la necessitat de finançament irregular de les formacions polítiques per fer-hi front.

Però, en tots els àmbits, no sols es tracta de decidir normes, sinó que cal executar-les, aplicar-les, gestionar-les… El poder executiu quasi sempre serà delegat, i per tant és millor confiar-lo a aquelles persones i equips amb capacitat de gestió pública, que res tenen a veure amb els legislatius, ni són triats per ells. Els executius, com el seu nom indica, han de gestionar els acords dels legislatius. Han de ser governs excel·lents formats per experimentats gestors públics: equips executius triats en eleccions separades dels legislatius, i revocables parcialment o totalment en cas d’incompliment de la seva funció.

Reconstituir el sistema de protecció, seguretat i defensa. Una de les funcions sensibles de la gestió pública executiva és la de governar el sistema de protecció civil, de seguretat ciutadana i de defensa dels perills, riscos i amenaces reals, que poc tenen a veure, avui en la nostra realitat, amb el d’estructures militars obsoletes. Una visió conjunta de les necessitats de seguretat i de les necessitats de llibertat és clau per organitzar un eficaç sistema civil i policial, integrat per tots els cossos d’emergències, de seguretat i d’intel·ligència, tant en actuacions interiors com de cooperació internacional. El recurs a la força sempre ha de ser, realment, el darrer, proporcionat i super justificat recurs per protegir la població, els seus béns i les seves institucions. El diàleg, la mediació i els tribunals són les mesures adequades a un estat de dret amb una democràcia equilibrada auto responsabilitzadora de la ciutadania. Els principis: 1. La violència no ajuda a resoldre realment cap conflicte; l’ús de la força sempre ha de ser en darrer terme clarament justificada i proporcionada; 2. La millor protecció, defensa i seguretat civils és la d’un poble entrenat i organitzat, amb el mínim d’efectius professionalitzats.

El poder judicial, en tots els àmbits, és qui ha de vetllar pel compliment de les lleis i per la seva correcta aplicació per la ciutadania i pels executius. Una de les funcions del poder judicial és fer de contrapoder per evitar els excessos del poder legislatiu i del poder executiu contra la ciutadania; l’altra, és ajudar a resoldre els conflictes entre tots ells per la mediació i la via jurídica, amb el mínim d’ús de la força i la repressió possibles.

Seria desitjable un model més proper a la tradició judicial anglosaxona, amb moltes menys lleis, amb una funció tècnica dels jutges i un rol habitual de la institució del jurat en la que la ciutadania interpreta els fets amb el suport tècnic dels tribunals.

Cal separar el poder judicial, entès com a sistema d’interpretació de les lleis, dels tribunals de garanties. El tribunal de garanties constitucionals ha d’estar escollit pels procediments de la democràcia equilibrada. Els seus membres no poden ser únicament representants dels altres poders (legislatiu ni executiu), sinó que cadascú ha de ser elegit per un sector social diferent: els propis jutges, els juristes i advocats, els síndics territorials, les organitzacions socials, el parlament i, un parell, directament per la ciutadania (amb un sistema semblant de candidats al dels parlaments).

El finançament de la justícia no pot ser “controlat” pels altres dos poders: el seu pressupost correspon a un percentatge fixe dels pressupostos generals del país.

Amb aquestes orientacions caldrà anar concretant com sotmetre els tres poders públics a la democràcia equilibrada, que combini elements de democràcia directa, participativa i representativa segons allò que la ciutadania vulgui delegar.

 

 1. El segon objectiu és evitar estructuralment la concentració de poder, amb un règim d’incompatibilitats molt rigorós.

Però també s’ha d’evitar la concentració en els poders privats: no es pot ser de dos consells reguladors, ni de dos consells d’administració, ni de dos consells directius, ni president o gerent de més d’una organització, ni accionista principal de més d’una empresa. Cal aplicar a fons la prohibició de tota mena de monopolis, d’oligopolis, de concentracions de poder i de diner… que són contraris a la lliure competència i a la democràcia.

Cal fer i aplicar rigorosament lleis anti-monopolístiques i que tant el capital com la informació no estiguin controlats per uns pocs agents o grups de pressió. La llei ha d’impedir la concentració i acumulació de poder econòmic i d’informació en tots els sectors. Les lleis que regulin aquests poders han d’impedir l’acumulació de qualsevol d’aquests poders en una persona, associació, empresa o entitat, directa o indirectament.

 

 1. El tercer objectiu és forçar un règim de transparència i un retiment de comptes en tots els poders públics i entre els seus responsables.

Els qui administren els bens del poble són els gestors del poble; no han de poder amagar res i han de poder explicar-ho tot: decisions amb arguments, pressupostos i la seva execució detallada, cobraments i pagaments amb mitjans de pagament que deixen rastre,… cal considerar que de facto tot diner efectiu és diner negre; cal obligar les organitzacions de tots els poders i tots els seus alts càrrecs a realitzar les transaccions econòmiques només amb mitjans electrònics i evitar l’efectiu.

La mateixa transparència s’ha d’aplicar en la governança dels poders privats, especialment en totes les organitzacions de dret públic que regulen, supervisen, governen sectors estratègics, i en tots els membres dels seus òrgans de gestió.

Un conjunt d’òrgans de control independents del govern i del parlament poden reforçar l’observació crítica i la denúncia dels poders públics i privats: sindicatura de comptes, de greuges, de compliment de compromisos electorals, parlaments ciutadans…

 

 1. El quart objectiu és el de clarificar i jerarquitzar els diferents tipus de poders:

Tradicionalment s’ha parlat dels poders fàctics com aquells poders que influeixen, condicionen, subordinen, suplanten… els poders públics, gràcies a la força corruptora del diner o a la força de les armes o a la de la ideologia. En l’Espanya de la transició els poders fàctics eren “els militars, els banquers i els capellans”. Quins són avui els poders fàctics? Com influeixen i subordinen els poders públics?

La nostra hipòtesi és que el poder financer (bancs centrals, banca, fons d’inversió, borses, etc.) és avui el sector estratègic més potent i descontrolat i per tant, el poder fàctic més influent, no sols sobre els poders públics sinó sobre la resta de poders privats. El poder financer és el “metapoder”. Les grans corporacions financeres (30 en tor el món) són les que estan condicionant el sistema democràtic a través del seu poder de decisió en tots els sectors estratègics: industrial, de la comunicació, dels transports, de la salut, de la formació, científic i tecnològic… i en la seva penetració, a través dels polítics al seu servei, en els tres poders clàssics de l’estat: governs al seu servei, parlaments segrestats amb els grups de pressió i jutges polititzats posant la justícia als peus dels poderosos. En una societat fonamentada en el poder del diner, té més poder qui crea el diner (el poder d’endeutar el altres i amb interessos impagables), qui distribueix el diner (el poder de donar o no crèdits per invertir o no en projectes), qui decideix quin tipus de diner circula (el poder del diner anònim per a certes operacions que no deixa rastre dels crims i delictes…)

Mentre els poders públics no prenguin el control democràtic del poder monetari – financer no podran respondre als interessos de la majoria. Cal concretar com aplicar la democràcia equilibrada, el règim d’incompatibilitats i el règim de transparència en els espais de regulació, decisió i supervisió del sistema financer: banc central, consells d’administració, assemblees d’accionistes… Tots els grups d’interès (stakeholders) han de tenir influència i han de fer aplicar la transparència en les decisions de les organitzacions i empreses públiques, però també en les privades i les socials.

Constituir un poder financer democràtic. Recuperar la creació monetària mitjançant el crèdit per part del Banc Central. Una de les mesures clau del procés de democratització de tots els poders és que la ciutadania recuperi la sobirania monetària i financera, deixada en mans d’un Banc Central Europeu que, per primera vegada a la història, un banc central gestiona una moneda (l’euro) sense un estat (ni un parlament) que el controli (Piketty, T). La ciutadania ha de poder decidir sobre els objectius del BCE i la seva aplicació, i no sols els governadors dels bancs centrals de la zona euro. L’objectiu del BCE ha de ser el control no sols de la inflació, també de la deflació; ha d’assegurar que l’economia real disposi de la massa monetària adequada a la d’una economia sostenible i socialment equilibrada. Ha d’evitar que el diner en efectiu sigui una eina d’impunitat. La democratització amb transparència del BCE ha de garantir que tots els estats disposen d’un suport financer que eviti l’endeutament i l’ofegament; i ha d’impedir que salvar els bancs comporti endeutar els estats – el ciutadans – tot enfonsant les persones i les petites i mitjanes empreses.

Semblantment, tots els altres sectors estratègics han d’estar controlats pels poders públics per garantir la seva orientació al bé comú: aigua i energia; comunicació, informació i publicitat; telecomunicacions i informàtica; coneixement i cultura; ciència i tecnologia; indústria i comerç; seguretat i defensa; alimentació; salut i educació; mobilitat i transport; construcció i obra pública; medi i territori; esport i turisme; religions i cultures; cooperació i relacions internacionals…

La majoria d’aquests sectors ja disposen de “Comissions Nacionals” i “Consells reguladors i supervisors” (vegis Annex 2), normalment o públics o de dret públic, amb l’objectiu formal de garantir la lliure competència, per evitar oligopolis… però, no sempre per orientar-los al bé comú. I, o bé estan controlats per les empreses hegemòniques, pels lobbies de cada sector o bé estan controlats per representants dels partits majoritaris, d’una democràcia formal segrestada allunyada dels interessos de la majoria.

Cal per tant aplicar un bona governança democràtica, directa, representativa i participativa de tots els grups d’interès en cada sector, amb un estricte règim de transparència i d’incompatibilitats, que eviti la corrupció, i, amb ella, la destrucció dels poders públics i de la seva imparcialitat. Es tracta de repensar i reorganitzar tots els Consells ja existents o de crear-ne de nous i fer-los de dret públic, per evitar que continuïn governant a l’ombra i suplantant la democràcia.

Exemple de la democratització d’un dels poders estratègics. Constituir un poder mediàtic democràtic: la informació i la comunicació al servei del bé comú. Mai cap poder polític ni econòmic ha tingut un aliat o un enemic tant potent com el que podem anomenar el poder mediàtic: els mitjans de comunicació en qualsevol dels formats i canals, més o menys interactius, més o menys informatius, més o menys propagandístics… són un poder i alhora poden ser un contrapoder formidable que influeixi decisivament en la visió, els valors, les necessitats, els coneixements… de la població i , per tant, en les seves decisions polítiques, socials o econòmiques. En nom de la llibertat d’expressió i de premsa les indústries culturals són, però un actor propi, un poder clau, que empra els seus mitjans per enfortir les posicions dels qui les controlen.

La democràcia equilibrada també ha de regir aquest sector estratègic impedint qualsevol oligopoli – cal impedir els grups multimèdia –  i fent transparent els propietaris (públics, privats o socials) i els seus interessos; també implicant en el seu control (renovant el Consell de l’Audiovisual, els Consells d’administració…) els diferents sectors socials interessats i no sols els propietaris: lectors, audiències, organitzacions socials, periodistes i professionals, col·legis professionals, universitats… per garantir una informació veraç, una publicitat contrastada no consumista ni sexista, un entreteniment basat en el coneixement… Cal una real autoritat democràtica reguladora independent en l’àmbit de la informació i la comunicació pública i privada, no sols audiovisual, que no sigui triada sols pel parlament. Cal un organisme independent que vetlli pel dret a la informació i la comunicació, un organisme independent dels interessos polítics i econòmics per regular, ordenar i, si s’escau, imposar sancions en el sector de la comunicació.

La concentració de la propietat dels mitjans de comunicació és una amenaça per al pluralisme informatiu dels mitjans privats i un perill d’homogeneïtzació cultural; per això cal establir topalls de participació accionarial en els grups mediàtics per garantir la diversitat de línies editorials, i establir incompatibilitat dels responsables en més d’un mitjà.

Aquest control públic també ha d’incloure el control democràtic de les bases de dades (big data), d’Internet, dels dispositius mòbils, de les xarxes socials.. eines que aporten un grau d’interactivitat molt important… però que en ser controlades per molts pocs operadors –influenciables pels altres poders – posa en perill l’aparent llibertat del usuaris.

 

Gràcies als 4 objectius citats, podem plantejar exemples de diverses mesures per a la transició. (Vegis Annex 1)

 

 1. Aquest text que vol ser breu, endreça i prioritza idees, algunes ja existents; està obert a crítiques, comentaris i millores. Vol ser un eina de reflexió estratègica per a les diferents organitzacions i moviments polítics que estan plantejant la necessitat d’un canvi profund a Catalunya, a l’Estat Espanyol o a Europa, un canvi a millor perquè res continuï igual, un canvi per fer un país i un món habitables per a tothom.

 

30 de gener 2015, aniversari de l’assassinat de Gandhi

Quins són els canvis clau… que poden obrir la porta a d’altres canvis?. Proposta de 4 objectius

Quins són els canvis clau…

                            que poden obrir la porta a d’altres canvis?

 

Proposta de 4 objectius

Algunes de les possibles respostes a la pregunta sobre “quins són aquells pocs canvis clau que poden fer possible molts dels altres canvis” és la d’aquest paquet de quatre objectius a aplicar en tots els àmbits socials, començant pels més estratègics i pels nivells de decisió més importants:

 1. Apostar per la democràcia equilibrada: democràcia alhora directa, participativa i no sols representativa.
 2. Impedir la concentració de poder: incompatibilitat radical de responsabilitats i de control econòmic dins cada sector i en més d’un sector.
 3. Aplicar una transparència i un retiment de comptes estructurals en totes les organitzacions i entre els seus responsables.
 4. Clarificar els rols dels diferents poders públics i la seva supremacia sobre els diferents poders privats, sotmetent-los, uns i altres, als altres tres objectius citats.

*   *   *

Partim d’una societat fonamentada en les llibertats, però també en la responsabilitat en l’exercici de les llibertats. I no hi ha llibertat responsable sense regulació democràtica.

 1. El primer objectiu és democratitzar els poders públics perquè la sobirania popular es pugui exercir el més directament possible. Cal crear una democràcia equilibrada perquè el poble pugui exercir la seva sobirania sobre tots els poders clau. La democràcia equilibrada parteix del principi que “tot el que pugui pensar, decidir i fer la ciutadania que no ho delegui als seus representants”. Es tracta de combinar adequadament la democràcia directa (referèndums i espais de decisió via internet per fer o derogar lleis), la democràcia participativa (espais deliberatius i d’auto-organització) i la democràcia representativa (representants –no sols de partits polítics – que rendeixen comptes, que són revocables en cas d’incompliment i que no poden exercir el mateix càrrec més de 10 anys). Aquest equilibri entre formes de democràcia s’ha d’adaptar al funcionament de cada poder, però sempre hi ha de ser per evitar que s’exerceixi el poder contra el bé comú. Cal, també, assegurar l’autonomia de cada poder democratitzat, perquè entre ells puguin fer de contrapoders i evitar el perill de la concentració absolutista.
 2. El segon objectiu és evitar estructuralment la concentració de poder, amb un règim d’incompatibilitats molt rigorós: cap persona pot ser alhora responsable en més d’un poder públic. La democràcia formal actual ja intenta evitar-ho: no es pot ser alhora jutge i diputat o membre del govern; però, en canvi sí es poden simultàniament tenir diversos càrrecs polítics – alcalde i diputat -… i en alguns casos es permeten tenir responsabilitats públiques i privades.
 3. El tercer objectiu és forçar un règim de transparència i un retiment de comptes en tots els poders públics i entre els seus responsables. La transparència és una condició essencial d’un sistema democràtic de qualitat i les lleis han de garantir que tot el que es fa en l’àmbit públic estigui sempre a l’abast de la ciutadania i sigui perfectament traçable. Tota acció, despesa, transacció, decisió o execució ha de ser explicada, coneguda, consultable. Sobre totes elles la ciutadania n’ha de poder demanar comptes i explicacions. I, els responsables han de retre comptes periòdicament documentadament i en audiències públiques.
 4. El quart objectiu és el de clarificar i jerarquitzar els diferents tipus de poders: tenim clar quins són els poders públics, els poders que el poble sobirà exerceix en les funcions legislatives, executives i judicials, mitjançant els procediments transparents de la democràcia directa, participativa i representativa. Però, quins són els altres poders? Quins rols tenen? Qui els formen? Com fer que se subordinin als poders públics?

*   *   *

Aquests 4 objectius – amb les seves mesures concretes –  poden ser una palanca d’altres canvis. Tots ells estan en el marc de la cultura política democràtica majoritària. No demanen cap ruptura conceptual. Tant sols són una aplicació seriosa de valors compartits, però de fet, traïts: llibertat, responsabilitat, democràcia, lliure competència i transparència. Qui s’hi pot oposar? Podem imaginar quines possibilitats obriria la seva aplicació?

*   *   *

Aquesta proposta aposta per la democràcia equilibrada com a mitjà que permet reconstituir els tres poders públics i la seva independència; i que també permet constituir – atribuir funcions i procediments per orientar al bé comú els altres poders començant pel “meta-poder” monetari – financer. Així, tots els poders públics i privats dret públic podran ser sotmesos a la sobirania ciutadana –únic poder constituent- exercida amb procediments de democràcia equilibrada: directa sempre que sigui possible, participativa amb accent en  la deliberació i l’autogestió, i representativa amb responsabilitat personal dels representants i revocació per incompliment dels compromisos.

 

Per saber més, vegis “Concrecions dels 4 objectius”

 

*  *  *

 1. Aquest text que vol ser breu, endreça i prioritza idees, algunes ja existents; està obert a crítiques, comentaris i millores. Vol ser un eina de reflexió estratègica per a les diferents organitzacions i moviments polítics que estan plantejant la necessitat d’un canvi profund a Catalunya, a l’Estat Espanyol o a Europa, un canvi a millor perquè res continuï igual, un canvi per fer un país i un món habitables per a tothom.

 

30 de gener 2015, aniversari de l’assassinat de Gandhi

Perquè cal reinventar-se?

M’he preguntat perquè cal reinventar-se. Per fer més diners, per ser més feliços, per viure millor? Què vol dir, però, viure millor? La resposta: en un món que considero estructuralment violent, desequilibrat i insostenible ens hem de reinventar per fer un món habitable per a tothom, pacífic, equilibrat i sostenible.

M’heu demanat que parli des d’un punt de vista més social. Tot està lligat amb tot i és des d’aquesta inter-relació que plantejaré el tema.  Reinventar-se perquè? Per fer més diners? Per obtenir beneficis empresarials? Benefici ve de bé. Però podem estar segurs que els beneficis empresarials, que normalment vol dir aconseguir més diners, són un benefici per a la societat, per als treballadors i per als consumidors? O sols són un benefici per als mateixos accionistes?

Plantejo quin és l’objectiu, què hi ha al darrere del re-inventar-nos. Quins són el valors o el tipus de món que volem? Hi ha una frase d’El Gatopardo de Lampedusa que diu «canviar-ho tot perquè res canviï». No reflexionaré sobre què és reinventar-se, perquè ja ho han fet els ponents anteriors, sinó que posaré alguns exemples d’intents de reinvenció que estem duent a terme, i que, precisament, tenen  l’objectiu invers: canviar alguna cosa per intentar canviar-ho tot, canviar aquest món estructuralment desequilibrat, insostenible i violent.

Vaig formar part del primer grup d’objectors de consciència. Intentàvem canviar una petita cosa –negar-me amb d’altres a fer el servei militar–, per poder canviar una cosa molt més gran: acabar amb el servei militar obligatori i construir un món més pacífic. L’altre dia feien un reportatge sobre la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra europea, i una de les coses que sobtava era que gran part de la població desconeixia les noves armes que es trobarien – el fusell automàtic, la metralleta, el gas…- i va anar a la batalla amb la mentalitat de les guerres anteriors. En aquesta guerra van morir-hi vuit milions de soldats, vuit milions de civils i quinze milions de persones van quedar invàlides. Calculaven que els vuit milions de soldats morts eren tants com els de totes les guerres anteriors que s’havien fet, no tan sols a  Europa, sinó a tot el món. La guerra va durar molt i durant aquells quatre anys fatídics, de trinxeres, sense moure posicions, no es va ocupar Alemanya. Els militars van romandre a l’espera perquè pensaven que, amb una gran quantitat de tropa, amb més soldats, arribaria un moment que podrien ocupar les trinxeres enemigues. Les metralladores – nova arma – del camp enemic, però, no ho permetien. El primer dia d’avançada, en mataven cent; el segon, dos-cents; i el tercer, mil soldats. Per això, es va anar acumulant i acumulant gent a les trinxeres. Aquesta gent no es van saber reinventar. Es van quedar ancorats en una mentalitat del passat per afrontar una situació per a la qual no estaven preparats. En la guerra del 1914 bona part de la població creia en el sentit heroic de la defensa de la pàtria i de la guerra com si fos una cosa fantàstica. Quant a això hem guanyat alguna cosa. Han passat cent anys i jo crec que a Europa pràcticament no hi ha cap moviment en el qual la gent senti que anar a la guerra és un acte heroic. No, ara la defensa ja està professionalitzada, hi van els qui necessiten guanyar-se la vida. I als Estats Units, passa el mateix. Ens hem vacunat contra totes les tragèdies derivades de la guerra i espero que duri. Perquè la història va molt de pressa i a la gent jove, a còpia d’entrenar-los a matar soldats digitals, se l’està preparant perquè pensin que la vida no té cap sentit i que estiguin disposats a fer les bestieses que sigui.

Per tant, en qualsevol àmbit, sempre podem aprofitar l’oportunitat d’experimentar que quan transformem alguna cosa també ens transformem a nosaltres mateixos i viceversa. És a dir, que quan ens reinventem, estem reinventant el nostre entorn i que quan reinventem el nostre entorn ens reinventem a nosaltres mateixos. Jo crec que en aquest cas, el problema de què va primer –l’ou o la gallina–, és un fals problema. És que totes dues coses es donen alhora. No vivim com a éssers aïllats i separats de tot i, per tant, l’educació a l’escola o és transformadora del seu entorn, de la mateixa escola, o no hi ha educació. Quan ens plantegem un canvi hem de tenir en compte que no existim com a individus aïllats. Durant la transició política espanyola la majoria de llibreries estaven plenes de llibres de transformació política, des de l’anarquisme al marxisme, etc. Ara, pràcticament, no hi ha res de tot això i tot és literatura de creixement personal (i econòmic!). Així que penso, des del meu punt de vista, que alguna cosa falla. Ni allò podia funcionar ni això tampoc, perquè són dues cares d’una mateixa realitat.

Nova és un centre d’innovació social –no ens hem atrevit mai, però, a dir-nos un centre de reinvenció social–, i per això m’ha sobtat molt que plantegeu aquest tema i que l’utilitzeu amb tanta tranquil·litat. Ja costa prou parlar d’innovació social. Tots sabem què vol dir innovació tecnològica i tots la patim i/o la gaudim. La innovació social, però, costa molt. La innovació tecnològica és un circuit que funciona molt bé; les empreses inverteixen, els governs els donen suport, les universitats investiguen, surt un determinat artefacte i uns quants es fan milionaris. I la gent queda contenta; tothom content. Quan, però, a més de crear un element innovador dius: “He inventat una aplicació perquè no calgui només una democràcia representativa i puguem tots participar amb coneixement de causa en la presa decisions col·lectives”; “Amb aquesta aplicació podrem aplicar el que diu la Constitució Espanyola i la Carta dels Drets Humans – la de la Revolució Francesa (Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà, 1879) i la de 1948; també el que diu  l’Estatut de Catalunya, és a dir, “que els ciutadans tenim dret a exercir el govern directament o mitjançant l’elecció de representants”.  Fins ara, per a societats amb molta població no era possible exercir el govern directament: no teníem prou formació, només una minoria selecta sabia llegir i escriure. Ara, però, la majoria en sabem i disposem, en aquest cas, d’unes eines fantàstiques. Planejar aquest dret a la democràcia directa representa una innovació social i per tant, resulta perillós. En això rau la dificultat. Quan toques l’statu quo o les formes normals de fer les coses, per més que estigui demostrat que no funcionen, s’ha d’anar més alerta amb el que es diu i com es diu.

Ara us explicaré alguns casos d’innovacions socials perquè els vegeu exemplificats. Us plantejaré les reinvencions que estem fent diversos col·lectius i persones d’aquest país en tres àmbits clau, que són els que tradicionalment defineixen el que és un país sobirà: la moneda, la defensa i la bandera – és a dir, la institució política-.

Parlaré en primer lloc de la bandera, reinventar la política. He començat dient que vivim estructuralment en una societat democràticament desequilibrada. Els fets ho confirmen. Per què? Perquè és una democràcia excessivament representativa i pràcticament gens participativa, excepte per anar a votar cada quatre anys uns suposats representants. Però nosaltres no estem parlant d’una democràcia indirecta representativa sinó d’una democràcia directa participativa. És molt difícil que existeixin societats amb molts habitants amb només una democràcia directa participativa. Això, però, no vol dir que no puguem intentar avançar molt més en la democràcia participativa. I, per tant, el nostre objectiu seria una societat amb una democràcia equilibrada, que vol dir avançar al màxim les nostres possibilitats de fer directament tot allò que puguem; i que tot allò que puguem fer participativament, no ho fem representativament.

Aprofito per dir que sortirà un llibre que es dirà “Fundant un nou país”. Ens han preguntat a trenta autors com imaginem que funcionarà Catalunya el 2025: la justícia, la política, etc. d’aquí a deu anys. En Santiago Vidal parlarà de la justícia i a mi m’han demanat que parli del tema de la ciutadania i la política.

Dins els grups en què estem treballant aquests temes se’ns ha acudit plantejar, per exemple, un sistema legislatiu en el qual només hi hagi una part escollit per sufragi universal centrat en candidatures d’individus, en llistes de partits o no. Està basat en un sistema molt poc conegut aquí, el sistema electoral irlandès –ara no m’hi estendré però si voleu esbrinar-ne més coses, el trobareu molt interessant– i en el qual s’aconsegueix la màxima proporcionalitat, però també la màxima proximitat. És una solució mixta entre els dos sistemes: nominatiu (llistes obertes) i proporcional. Però sense que es perdin vots. (Ja sabeu que a l’Estat espanyol es perden uns vuit milions de vots que no van a parar a ningú, la qual cosa beneficia als partits majoritaris i perjudica a la resta). Aquest seria un exemple de reinvenció social. El cas és que un Parlament que tingués un sistema d’elecció com aquest, ja canviaria moltes coses i se superaria una part de la “partitocràcia”.

Per altra banda als Estats Units la meitat dels congressistes són multimilionaris. És això un reflex de la societat nord-americana? No. Si els parlamentaris tenen una composició i estrat social que no té a res a veure amb el sentir de la majoria dels ciutadans, tenim un problema. Ja passa aquí, no cal que siguin multimilionaris; entre els parlamentaris hi trobem advocats i economistes i algun metge. Com que tenim un problema de representativitat, volem plantejar una cosa ben senzilla: que la meitat del Parlament es triï a partir del cens, per atzar. Individualment, hi pots renunciar, però si tu hi renuncies passa a la persona escollida següent. No és res més que un mostreig, que es pot fer perfectament de la forma més equilibrada possible de manera que durant quatre anys hom tindria, com a individu, l’honor, el deure i el dret de servir al seu país representant el seu sector social. Crec que n’aprendríem tots de l’experiència. Ara bé, si sempre ens comportem com nens petits que han de delegar el poder en uns quants que ho saben tot i que, després, si les coses van malament es queixen que la gent els critica, no veig cap la solució al problema.

Bé, aquest només és un dels plantejaments. És una mica més complex. És una de les pistes que us volia donar. Posats a reinventar, reinventem les coses clau. I la crisi que vivim és una oportunitat fantàstica per repensar les coses, per reinventar-les, però a partir de canvis que siguin prou radicals. No es tracta tan sols de canviar una mica: apropar-se una mica al model electoral alemany o controlar una mica més els partits perquè no cobrin tant i els polítics no vagin en cotxe oficial. No, no va d’això. La crisi és una magnífica oportunitat per intentar anar més enllà i replantejar les coses. No dic que aquesta hagi de ser la solució. Aquesta proposta és una provocació per tal que obrim les orelles i hi dediquem temps. No es tracta només de mirar el futbol, hem de dedicar temps a veure-hi… Jo no en sabia res, de tot això i estic aprenent a còpia d’estudiar i d’interessar-me’n i ho pot fer qualsevol de nosaltres i no requereix res més que mirar Internet, discutir i preguntar a professors, alumnes i estudiants i anar-ne aprenent.

El segon element és reinventar la moneda. Això encara resulta més complicat. Si la política ja és difícil, el tema dels diners ho és encara més. Aquesta crisi està relacionada amb la fallida de tota la teoria econòmica sobre qui crea el diner i com es crea. Perquè hi ha interessos, sovint contraposats i la suma d’aquests interessos determina el funcionament de les coses. I bé, hi ha tot un corrent de pensament, i no tan sols d’uns alternatius barbuts, sinó defensada per gent dels principals bancs, fins i tot alemanys, que està plantejant que hi ha una profunda equivocació en la comprensió del sistema de creació del diner. Tots pensem encara que el diner el fan els Estats i això ja no és així; el fa el Banc Central, en aquest cas, el Banc Central Europeu i se’n diu popularment “fer anar la maquineta”. Suposem que el Banc Central diu: «posem en circulació (hi ha tot de sistemes molt complicats), és a dir, prestem uns diners als bancs comercials o privats, al mig per cent d’interès». I llavors aquest bancs, amb aquests diners, presten, compren bons de l’Estat i tot això al cinc, al sis o al set per cent, depèn de com vagi l’euribor, aquest famós indicador que ja ens té molt marejats. O sigui, els bancs, sense fer res, ja estan guanyant un cinc per cent i l’operació els resulta profitosa. Ara bé, quan donen crèdit s’hauria de tenir en compte el “coeficient de caixa”. Aquest s’estudia en tots els manuals d’economia. Els bancs, el Fons Monetari i tothom l’explica sense extreure’n, però, cap conclusió. Suposem que el coeficient de caixa, que és la reserva que ha de tenir un banc, sigui del dos per cent. Si una persona porta 100 euros al meu banc, jo, com a banquer, només he de mantenir-ne dos de guardats, disponibles. Això es fa per fer veure que si la gent els ve a buscar, hi hagi liquiditat. Llevat d’aquests 2 euros, els 98 euros restants els presto a algú. Si aquesta persona torna a posar els diners en el sistema, ja sigui en el meu banc o en el conjunt dels bancs, sobre aquests 98 torno a reservar el dos per cent. El resultat de l’operació és que dels 100 euros inicials s’han produït 5000 euros, sobre els quals hi aplico el tres o el quatre o el cinc per cent… d’interès. Des d’aquest punt de vista és un negoci fantàstic i resulta ridícula la idea que el banc és un intermediari entre l’estalvi de la gent.

Aquesta economia no és real, i no ho és des de fa molt temps. Aquí tenim un problema perquè això té unes conseqüències brutals, de tot ordre, que no es qüestionen. Avui he tingut l’ocasió –jo em dedico a aquest tema des de fa trenta anys– de trobar-me per primera vegada amb quatre economistes (un de la República Dominicana, una mexicana i dos d’aquí) i he pogut estar tot el matí amb ells parlant d’aquest tema. I no l’havia pogut tractar mai. El cas és que tots reconeixen que van estudiar el tema del diner, però ningú no sap com funciona. Tots en patim, però, les conseqüències i aquest és un problema molt greu. Quina seria la solució de tot plegat? Doncs plantejar una reinvenció del sistema de creació monetària que fos molt més ètica, sense els abusos legalment permesos que hi ha ara i que tingués un funcionament molt més transparent. Estem en un moment en què cal parlar amb tothom. Avui li hem dit al President Mas –està interessat a estudiar el tema– que el Govern i la societat tenim una necessitat de liquiditat i que no tenim un sistema financer que ens l’estigui proveint. Tenim un sistema bancari que s’hauria de reinventar de cap i de nou perquè no fa la seva funció i els diners han de ser un reflex de la realitat econòmica i no una bombolla que estigui fora de l’abast de la gent, al servei de no se sap qui. Doncs això, si no em sabem, cal que n’aprenguem, com passa amb tants altres aspectes de la vida. En un context de crisi, el més important és re-aprendre.

El tercer element és reinventar la defensa. Anteriorment, ja he fet referència als orígens de l’objecció de consciència. En aquell moment, la gent es deia: «I com es defensarà el país?». Bé, Gandhi ja parlava de l’exèrcit de la pau. Han passat molts anys, llavors era impossible plantejar canviar gaire cosa més. En aquest moment, ens hem trobat disset persones dels diferents moviments tradicionals per la pau i noviolents d’aquí i hem elaborat un document que es diu “Catalunya, nació de Pau”, amb tot de propostes de com ha de ser la defensa i la seguretat, en el cas del sorgiment d’un nou Estat a Europa, d’un petit nou estat europeu.

Un pot ser o no independentista. Tant a Espanya com a Catalunya hem de repensar no sol com ha de ser el sistema política del país o el sistema monetari financer, sinó també com ha de ser el sistema de seguretat i defensa. En aquest cas estem veient que de la vintena  d’amenaces, riscos i perills que hem identificat, no n’hi ha cap que justifiqui tenir un exèrcit. I ni que el tinguéssim, no tindria cap capacitat dissuassòria, que és la seva funció principal, ni cap capacitat d’intervenció per resoldre un hipotètic atac. Per tant, el que hem de fer és utilitzar la nostra intel·ligència per construir unes bones condicions de pau, de seguretat, per a la gent i pels pobles;  seguretat humana entesa en un sentit global. Si hem de participar en aliances internacionals, hauria de ser per defensar la pau al món i no per defensar els interessos de les empreses de les quals ens beneficiem; del petroli, de l’aigua, dels recursos energètics i naturals, etc.

Penseu, però, que aquestes tres propostes són fruit d’un procés de reflexió normal dut a terme per gent normal. Realment ens hem de reinventar tenint en compte allò que ens condiciona, per avançar vers un món més sostenible, pacífic i equilibrat. Només he volgut donar-vos unes quantes pistes sobre com fer-ho.

Intervenció al sopar d’Àmbit sobre “Reinventar-se”.