Document de síntesi del Pla Nacional de Valors

Amb la participació de quasi mig miler d’experts durant dos anys, amb propostes ciutadanes sobre els valors que han d’orientar el país.

“TENDÈNCIES CONSTRUCTIVES
EL Pla de Valors té present la importància i la necessitat de
continuar preservant i potenciant aquells valors universals i de
país que configuren una part important de la identitat col·lectiva
del poble català i que s’han mostrat essencials en el transcurs de
la nostra història. Però fa un èmfasi especial a detectar altres
indicadors de sentit que afloren en el si de la societat, i els
reconeix com a valors emergents. Es tracta de Tendències
vinculades a noves maneres de veure el món i la vida, de
caràcter intangible i constructiu i que apunten cap a un canvi
cultural i civilitzador profund, propi d’un nou paradigma: de la
cultura del tenir a la cultura del ser i sentir; de la visió individual,
fragmentada, separada i piramidal a una visió de grup, d’unitat,
transversal, sistèmica i holística; del coneixement parcial i
fragmentat de la persona a una concepció global orientada a la
seva autorealització, i de la cultura dels valors pensats a la dels
valors plenament sentits i viscuts .
El Pla de Valors observa i identifica aquestes tendències. I ho fa
restant obert a una societat civil catalana cada cop més madura,
assertiva, empoderada i disposada a reflexionar sobre si
mateixa, i a assumir la responsabilitat de participar en la creació,
des del present, d’un futur millor amb sòlides bases ètiques.
S’està configurant doncs, una massa crítica que està esdevenint
un veritable motor de transformació social i cultural.

Tot i que aquestes noves tendències s’observen en un estat
incipient, cada dia creix més el nombre de persones i d’entitats
referents al nostre país que ja les estan integrant en el seu
model de vida i que les consideren com a camins millors per fer
un millor camí.
El Pla de Valors constata que aquests moviments tendeixen cap
a un model de progrés que situa la Persona en el centre de tot
escenari; i ho fa reconeixent-la en la seva totalitat, la seva
Multidimensionalitat. És a dir, considerant l’harmonia de les
seves distintes dimensions: física, emocional, mental i espiritual.
Aquesta visió integral i global de la persona comporta una
apertura als processos que condueixen a l’Autoconeixement i al
desenvolupament en plenitud de totes les seves possibilitats. El
model emergent ens convida a explorar-nos, a veure totes les
parts que ens constitueixen, a fer-nos més conscients del nostre
potencial inherent i de la nostra totalitat. També constata que es
tendeix cap a la visió de la persona com un ésser essencialment
comunitari, en un context relacional, interdependent amb la
resta d’éssers vivents i amb l’univers. És el reconeixement de
l’aspiració al Bé Comú, en tan que éssers interconnectats amb
l’alteritat i l’entorn natural.

El Pla de Valors considera que aquestes tendències són
indicadors de sentit del moment que vivim i de cap on intuïm
que val la pena dirigir-nos. Ens indiquen que cada dia hi ha més
consciència que l’actual situació de crisi sistèmica que vivim ens
demana créixer, Créixer en Qualitat humana. Del creixement
qualitatiu de cada persona en depèn la viabilitat i qualitat de la
nostra societat en el futur. D’aquí que el lema del Pla sigui:
“el País Creix quan les Persones Creixen”
I considera també, que de la generalització d’aquestes
tendències se’n podria desprendre nous valors, actituds i formes
de vida que comportarien canvis qualitatius i transformadors
tant personals com socials, que contribuirien a construir una
societat més humana, conscient, empoderada, autònoma,
coresponsable, copartícip, solidària i capaç de mantenir un
planeta sostenible.
El Pla de Valors entén que per realitzar aquest procés cal
afrontar el futur amb una perspectiva més creativa, no només
mecànica i racional, i amb capacitat de coratge. I la proposta
que planteja suposa un procés de creixement en qualitat
humana obert a emprendre un camí de síntesi de la persona i
de la vida: món tangible i món intangible; mirada externa i
mirada interna, intel·ligència i cor, intel·lecte i intuïció, benestar
material i benestar subjectiu, … un camí cap a la plenitud de
l’experiència vital, el benestar integral i el bé comú.”