Idees sobre com millorar l'efectivitat dels projectes i programes de cooperació internacional

Si es posen en marxa conjuntament o dins un pla integral, poden augmentar la seva incidència.

  1. Afavorir la coordinació i integració de les convocatòries públiques de cooperació

Objectiu: Reduir el nombre de convocatòries públiques i arribar a integrar-les per tal de no haver de multiplicar els procediments de convocatòria, sol·licitud, aprovació, seguiment i justificació, tant per part de les ONG com de les Administracions Públiques.

Acord político – tècnic entre les institucions i la Confederació + les Coodinadores d’ONG per anar simplificant i integrant els procediments. (Equip mixt que faci una proposta)

Acord político – institucional entre Generalitat, els Ens locals i el Fons de Coooperació per anar integrant i reduint les convocatòries cap a un Pla Únic de Suport a la Cooperació Internacional.

 

  1. Afavorir les propostes consorciades

Objectiu: Reduir el nombre de projectes-programes i augmentar-ne els recursos i la incidència, gràcies a potenciar la complementarietat de capacitats de les organitzacions.

Incrementar de forma significativa la puntuació a les propostes consorciades en l’avaluació de les mateixes, de manera que realment les incentivi. (Ara, la puntuació és insignificant)

Oferir camins – p.ex. mediació – per actualitzar, o arribat el cas dissoldre, el consorci entre organitzacions, quan hi hagi problemes d’entesa o d’irresponsabilitats greus que bloquegen el desenvolupament del projecte. (Ara, en l’ACCD, s’impedeix la dissolució dels consorcis).

 

  1. Afavorir propostes complementàries sobre temes o territoris comuns

Objectiu: Facilitar el coneixement – no la concurrència – entre entitats i projectes que actuen en el mateix tema o/i territori de cara a cercar aportacions complementàries, que no se solapin i que millorin l’efectivitat.

Fomentar reunions periòdiques i/o taules permanents de coordinació entre les organitzacions que tenen en comú temes o territoris per facilitar el coneixement, l’articulació i arribat el cas, el consorci o l’agrupació.

 

  1. Afavorir l’autofinançament i autonomia de les organitzacions

Objectiu: Potenciar el creixement de base social ciutadana de les organitzacions, amb convocatòries que donin suport per fer plans de comunicació orientats a l’autofinançament i a l’increment de base social.

Convocatòria anual. Les organitzacions només podran rebre una sola vegada aquesta subvenció, que ha d’ajudar al seu rellançament real, i que pot incloure serveis d’assessorament i d’acompanyament.

Facilitar les condicions perquè les associacions puguin ser declarades d’utilitat pública – amb beneficis fiscals- sens haver de convertir-se en fundacions.

 

  1. Afavorir la integració d’organitzacions

Objectiu: Enfortir les organitzacions catalanes de cooperació, tot facilitant mesures i suports per a la seva integració. Es tracta d’incentivar entre les ONG processos lliures de fusió, d’agrupació, de compartir locals i serveis.. per tal que siguin més fortes i amb més capacitats d’incidència.

Caldrà demostrar la viabilitat d’aquests processos, que poden aprofitar ajuts fiscals o suports específics. És un procés que pot partir amb l’aplicació de les mesures anteriors.

Martí (Nova-CIS)