Davant les horripilants imatges de joves africans maltractats i assassinats en la frontera sud

Abatuts

Així estem, abatuts

com ells, desorientats

per no poder creure

el que estem vivint.

Quan en nom dels

més alts valors

els estats maten

torturen i menteixen.

Sabem que la raó d’estat

justifica els més grans horrors.

Abatuts, avergonyits però, rebels

per trobar la via de sortida.

Massa fronts oberts,

massa desgràcia evitable,

massa confort conservador,

com fer front a tanta ignomínia?

Piulades, manifestacions

i declaracions, els hi bufa

mentre continuem

obeint, votant i pagant.

Si tu i jo no ens plantem

qui ho farà? I com plantar-se?

Com enfonsar aquest sistema

des de la nostra insignificança?

El primer pas, és donar-hi voltes

No deixar de fer-nos la pregunta.

Què puc, què podem fer

per aturar la devastació?

I el segon pas, és compartir

les respostes, escoltar-nos,

assajar accions fins que quallin

i aleshores, serà el començament de la fi.

Martí Olivella, 25/06/2022

El gran atzucac dels excessius desequilibris planetaris

No podem canviar els rumbs de forma immediata però, no fer-ho, ens porta al (necessari) col·lapse de civilització.

No sabem, ens amaguen o no volem saber què cal fer, però fins i tot, sabent quines decisions hem de prendre, els costums, les inèrcies, els interessos, les necessitats a curt termini, personals i socials, no ens permeten prendre-les amb les urgències imprescindibles.

“Equilibra i fes el que vulguis”, és a dir, canvia quasi tot el que fas, perquè quasi tot està essent desequilibrador. En tot el que desitgem, pensem, fem o volem fer… hem d‘actuar tenint en compte si afavorim l’equilibri entre els extrems, si reduïm els desequilibris… en el consum de l’energia, l’aigua, la terra, l’aire, l’aliment, la salut, les decisions, el coneixement, la mobilitat.. si contribuïm a redistribuir equitativament entre els vivents passats, actuals i futurs.

Per a una immensa minoria la resposta haurà de ser “no em cal”, “per a mi ara no toca”, “ja ho he fet prou” (decreixement conscient).

Per a una immensa majoria la resposta haurà de ser “ja era hora, però amb moderació” perquè de quasi tot no n’hi ha il·limitadament per a tothom.

Hem de saber gestionar el macro equilibri entre dos grans grups: pels acaparadors, “menys és millor” i pels desposseïts, “més és millor”.

No sempre sabem o podem saber si els nostres actes – consum, feina, transport, habitatge, oci, esport…- contribueixen a desequilibris globals excessius. Per això, a l’afavorir l’accés a una informació contrastada i actualitzada dels principals components de cada producte, servei, inversió, consum.. podem decidir amb més consciència, amb coneixement de causa.

Per tant, un dels principals factors de desequilibri és la publicitat i la propaganda perquè genera desitjos insaciables sense cap informació obligatòria dels efectes nocius de produir i consumir els productes anunciats.

Si l’hibris, l’extralimitació arrogant, el desig insaciable de tenir i acumular més i més, és una de les causes profundes dels desequilibris, aleshores la publicitat i derivats, és la megafàbrica a escala planetària de produir desitjos desequilibradors en tots els àmbits.

Martí Olivella, 18/06/2022

6 reflexions d’estiu i una crida desesperada a l’acció

Del 18 al 25 de juny de 2022 m’han anat sorgint aquestes 6 reflexions.

Si més enllà del detall o d’un o altre mot impropi,

la “música” t’arriba,

m’agradarà saber fins a on estàs disposada a fer alguna cosa juntes.

El gran atzucac dels excessius desequilibris planetaris

Campanyes per fer front a desequilibris clau

Això s’acaba

Les ignorades causes de la caiguda de la civilització

Davant les horripilants imatges de joves africans maltractats i assassinats en la frontera sud

Ja no podem aguantar més!

Això s’acaba

Què és això que s’acaba?

No s’acaba la vida en el planeta, però sí moltes de les seves expressions vegetals i animals, molts dels ecosistemes formats durant milions d’anys…

No s’acaba, potser, la vida humana, però sí la de l’actual civilització hegemònica, com s’han acabat tantes altres cultures i civilitzacions anteriors… i s’acaba perquè és profundament desequilibradora en estar fonamentada en l’hibris, en la desmesura, en l’excés d’acaparar diners i poder per sobre de tota altra consideració.

En la suposada societat del coneixement i de la hiper-informació, hem perdut el coneixement, l’enteniment i la consciència dels efectes dels nostres actes i comportaments, dels desequilibris que provoquem.

“La veritat ens farà lliures” però, ens preguntem, què és la veritat? D’entre les moltes accepcions, n’hi ha una de clara: la veritat és saber, tenir coneixement i consciència dels desequilibris o equilibris que generem. I com saber-ho en un món tan complex? Es tracta d’estendre la idea original de les Avaluacions d’Impacte Ambiental en tots els àmbits, productes i serveis, per exemple, creant col·laborativament una viquimpact en què:

 1. Detallem els impactes socials, econòmics, ambientals, culturals de qualsevol producte o servei, en tot el se cicle de vida.
 2. Coneguem el consum per capita, en cada país i arreu del món, amb els màxims i mínims, amb les mitjanes.
 3. Oferim una Guia de racionament indicatiu, que permeti orientar el consum personal, familiar, social…: reducció per excés o increment per manca.
 4. Facilitem sistemes de compensació interpersonal o intersocial per tendir a l’equilibri de consums sostenibles (com es fa amb la compensació de CO2).

En la mesura en què es van tenint avaluacions contrastades cal incorporar-les en la publicitat i en les etiquetes. Ho faran voluntàriament els productes i serveis que tendeixin a l’equilibri. I, quedaran en evidència aquells que no ho facin.

Martí Olivella, 20/06/2022

Campanyes per fer front a desequilibris clau

 • Ni creixement il·limitat ni decreixement generalitzat, economia i re-distribució equilibrada
 • Ni moneda anònima ni digital especulativa, moneda ciutadana responsabilitzadora
 • Ni publicitat ni prohibició, informació completa i contrastable
 • Ni exèrcits ni sols “aturem la guerra”, defensa civil noviolenta
 • Ni prostitució legal ni abolicionisme irreal, sexe lliure i treball digne
 • Ni pornografia masclista ni censura moralista, erotisme feminista
 • Ni democràcies ni oligarquies, sociocràcia ciutadana
 • Ni votar ni imposar, deliberar i consentir
 • Ni partits ni anti-política, ciutadania activa organitzada
 • Ni premsa lliure ni premsa d’estat, llibertat i suport a Julian Assange

Martí Olivella, 19/06/2022

La participación ciudadana en el urbanismo

46 curso de Urbanismo (2020-21)

Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos, EVETU – IVAP

17 de junio 2021 conferencia de clausura en Bilbao a las 15:00 horas

Gracias por la invitación pues es una excelente oportunidad para formular y compartir reflexiones sobre las prácticas, que a menudo, por su frenesí, nos impiden contemplar a distancia y extraer los saberes que nos aportan.

¿Urbanismo es conflicto?

Sea quién tome la iniciativa (ayuntamiento, promotor, vecindario, organización social…) abrir un tema urbanístico, supone abrir un conflicto sobre la distribución de la propiedad y de los usos del espacio común, que por definición es limitado.

De ahí, la importancia de tomar conciencia de quiénes son los actores principales y qué tipo de participación hay que plantear para convertir el conflicto en oportunidad de mejora.

¿Qué debemos hacer para mejorar la participación colectiva?

Aprendemos a participar, tomando parte en planear nuestras ciudades y en evaluar los propios procesos. Sistematizando los elementos clave y aplicándolos críticamente en el diseño y ejecución de los procesos participativos.

Los valores, la idoneidad y los mecanismos de los procedimientos actuales

Los valores pueden estar muy desarrollados incluso ser grandilocuentes, pero a diferencia de las tecnologías físicas, normalmente la idoneidad y mecanismos de los procedimientos no están a la altura de los valores y objetivos, continúan siendo rutinarios, poco útiles para una participación colectiva de calidad.

Un proceso participativo puede tener diferentes objetivos: tomar decisiones más o menos concretas, establecer criterios generales o simplemente captar pareceres… Hay que tener y dejar claro su alcance antes de empezar, pues los procedimientos serán diferentes.

La ley actual sobre participación en el planeamiento se queda en escuchar opiniones: quién decide es la parte política.

Pero también tenemos un aumento de las oportunidades tecnológicas para participar y codiseñar propuestas (webs, apps …) complementando las sesiones presenciales.

Los resultados y posibles carencias

Las memorias participativas de los procesos de participación recogen evaluaciones, normalmente cuantitativas, para legitimar los resultados, pero convendría destacar los aprendizajes surgidos de éxitos y fracasos, para incorporarlos en saber hacer común, para transformarlos en conocimiento compartido.

La confluencia de participantes y su grado de influencia

La participación colectiva incluye todos los actores clave: ciudadanía individual y ciudadanía organizada, sea interesada en el bien común, sea afectada por el planeamiento, técnicos de la administración, grupos políticos y cargos electos; empresa lucrativas y no lucrativas; y, también redes sociales y medios de comunicación.

Cada actor aporta un conocimiento, que puede ser complementario y cada actor puede o debe ser más relevante en un u otro momento del proceso participativo. El poder de influencia de cada tipología de participantes en el resultado final no es el mismo. Hay que ser conscientes de ello y ponderarlos.

La participación no puede suplantar ni legitimar las responsabilidades de decisión de cada uno de los diferentes actores.

La defensa de lo individual frente a lo colectivo

Este es uno de los conflictos básicos de la sociedad, que se puede expresar con crudeza en el planeamiento, en tanto que un cambio de norma o de aplicación de la misma en un espacio puede mejorar o empeorar las condiciones de vida de sus habitantes, individual y colectivamente. El reto es encontrar soluciones win win, donde si no todos salen ganando, por lo menos que no sean solo unos, normalmente los menos favorecidos, los que salgan perdiendo.

El planeamiento requiere una mirada a largo plazo. La inmediatez puede actuar contra intereses poco relevantes a largo. No es únicamente un win-win ahora sino un win-win a futuro. Y no siempre es posible el win-win, hay que elegir.

Precisamente, asegurar la voz argumentada de los distintos actores es uno de los motivos y de los retos de la participación colectiva. Trasladar los pareceres recogidos al ordenamiento concreto lo hacen los técnicos con criterios políticos.

La participación, también en urbanismo, requiere seguimiento, evaluación y continuidad.

Las alegaciones, no son una participación suficiente: buscamos una participación con deliberación colectiva.

La legitimidad en la adopción de decisiones:

Y si bien, la legalidad debe ser el marco de cualquier planeamiento, la participación colectiva debe apuntar a que los procedimientos aseguren la máxima legitimidad de las decisiones adoptadas.

Para ello hay que idear y aplicar los procedimientos del proceso participativo con sumo cuidado.

 • La participación como una vía para construir un proyecto mejor, o como mera imagen.

Sin honestidad no hay legitimidad.

Los que inician un proceso de participación colectiva para planear la mejora del espacio urbano deben estar convencidos que realizar este proceso no sólo es una obligación legal.

Es un medio que, a pesar de las dificultades y conflictos que haga emerger, redundará en la construcción de un proyecto mejor.

Es un buen sistema de prevención de conflictos futuros.

 • La participación de todos los agentes que podemos identificar en la sociedad.

Ya hemos comentado que la participación colectiva incluye todos los actores clave, pero en cada caso, habrá que identificar los actores sin los cuáles, el proceso no tendrá legitimidad.

 • ciudadanía individual / ciudadanía organizada  

(desde distintas perspectivas: de género, de edad, de conocimiento, de cercanía, de procedencia, de influencia…)

 • sea interesada en el bien común
  • sea afectada (perjudicada o interesada) por el planeamiento
 • empresas lucrativas o especulativas; empresas no lucrativas, sociales, cooperativas..
 • lobbies / grupos de presión / medios y redes de comunicación social
 • técnicos de las administraciones implicadas
 • grupos políticos
 • cargos electos
 • consejos sectoriales, de planeamiento…
 • pleno municipal
 • La implicación de los actores desde el inicio hasta el final del proceso

Antes de iniciar un proceso, es deseable elaborar el plan contando con todos los actores para definir las reglas de juego de forma consensuada, con toda la información (necesidades, intereses, implicaciones) de los diferentes actores para poder afrontar mejor el proceso.

Hay que implicar a la ciudadanía en la definición de la ciudad más allá de los propios procesos exigidos por ley, llevando a cabo procesos continuos a nivel de barrio, comunidades, organismos e instituciones con la idea de crear ciudades inteligentes (smart cities) con ciudadanía “inteligente”, comprometida e implicada (smart citizens), que no es solo un uso de tecnología.

Tener en cuenta la ciudadanía en la implementación de los planes, no sólo en la definición inicial (diagnóstico), sino en todo el proceso. Y crear grupos de seguimiento de la puesta en marcha de los planes urbanísticos para evaluar su impacto, mejoras. Crear grupos ciudadanos permanentes comprometidos con el planeamiento urbano.

 • Establecimiento de quórums mínimos

La participación de distintos actores está muy determinada por los alicientes, costes y expectativas que supone el hecho de participar.

Antes de plantear quórums mínimos para dar “legitimidad” a procesos o consultas – que no se aplican en los procedimientos electorales representativos –  debemos asegurarnos que no hay trabas a la participación en el propio diseño y comunicación del proceso participativo para los actores clave: tipo de acciones participativas, horario y duración de las mismas, comunicación y preparación de las actividades, pluralidad de canales y formatos de participación, metodologías deliberativas, dinamización ágil y equitativa…

 • Establecer límites a la participación según la cualificación.

Un lenguaje técnico adaptado a procesos multi-actor es más importante que limitar la participación general según la cualificación. Esto no impide crear espacios “sectoriales” para diferentes públicos, que permitan la participación en su propio lenguaje, partiendo de su experiencia y conocimiento: vecindario, escuelas infanto-juveniles y universitarias, colegios profesionales, organizaciones sindicales y empresariales…

 • La financiación o el voluntarismo de la participación ciudadana.

Hay que plantearse seriamente hasta donde las diferentes condiciones económicas (=disponibilidad de tiempo) de cada actor que toma parte en el proceso está condicionado la legitimidad de los procedimientos y de los resultados.

La elaboración de un plan urbanístico, tema tan transcendente para la vida de miles de personas que durante muchos años comportará importantes inversiones y costes económicos, sociales y ambientales, bien vale una buena dotación presupuestaria.

No solo para los equipos técnicos que deben redactarlo, sino también para organizar el proceso de participación colectiva que debe orientarlo y legitimarlo. Y esto incluye dotar de igualdad de oportunidades a los distintos actores para que puedan tomar parte, evitando la brecha no solo digital, sino también la de disponibilidad de tiempo que, en nuestra sociedad, se facilita, con la retribución del mismo.

 • Las resistencias que todo proceso participativo puede provocar

Para poder pasar del miedo al fracaso al aprendizaje de los errores, debemos aceptar que cada actor (o grupo de actores) implicado en el proceso, puede tener, al inicio, unas resistencias o reticencias hacia el propio proceso participativo.

Ámbito político: preocupación por una supuesta pérdida de poder de decisión y de daños electorales.

Ámbito técnico: sensación de un aumento desmesurado de su trabajo o sus tareas; cuestionamiento de sus conocimientos y experiencia

Ámbito ciudadano: desconfianza – fundada en el pasado- hacia “intenciones ocultas” del ámbito político-económico, y en ellos mismos que se pueden ver como “clientes” de unos servicios del ayuntamiento, en lugar de co-protagonistas.

Hay que reconocer estas resistencias y convertirlas en aprendizajes colectivos con cambios de mentalidad basados en la experiencia, reforzando así la legitimidad del proceso de participación colectiva.

Espero que estas reflexiones puedan ayudarles a tomar mejores decisiones.