Com refer els equilibris trencats (1): Gènesi

El 2015, amb la creació del web www.equilibra.cat vaig expressar la intuïció de considerar l’equilibri de la vida, de l’economia, de la política, la terra… com un eix per explicar, i sobretot, per actuar sobre el que normalment anomenem injustícia, desigualtat, explotació, discriminació, sotmetiment, iniquitat, pobresa… o sobre la manca de llibertat, de democràcia, d’igualtat, de solidaritat, de desenvolupament…

Era com una crida:

En un món malalt, violent i insostenible

la prioritat de cadascú, de cada comunitat,

és viure per equilibrar-lo.

Per fer un mon més equitatiu i harmònic: equilibra la vida, la terra, l’economia, la política…

També hi deia:

Fa dues dècades vaig apostar pel terme “innovació social” com a mètode que permetia no sols repensar la societat sinó recollir i promoure propostes estructuralment transformadores. Ara amb la frivolització del terme “innovació social” vinculat pràcticament a l’emprenedoria de projectes reformistes,  prefereixo anar-lo substituint. Ara opto pel terme “equilibri”. Innovar no diu cap qualitat que no sigui la novetat. Equilibrar, vol dir, orientar la innovació social perquè sigui estructuralment transformadora d’una vida, una política, una economia, una terra… massa desequilibrades.

El 2020, en plena calma reflexiva oferta per la pandèmia i en el marc de la descoberta del Convivialisme, vaig desenterrar la possibilitat de convertir el grau d’equilibri com un mètode per enfocar l’acció transformadora més enllà dels xocs en nom de les mateixes belles paraules – llibertat, igualtat, democràcia, desenvolupament…- que tothom reivindica per intentar abatre el contrari. L’equilibri pot ser mesurable. El grau d’equilibri possible o desitjable, pot ser consensuable. Per tant, si una situació està molt desequilibrada (malalta) cal actuar per reequilibrar-la, més enllà de la retòrica ideològica que vulguem aplicar-hi. Les contribucions al grup Modelisme varen recollir aquestes reflexions.

Com refer els equilibris trencats (2). Re-evolució global.

El març de 2021, en el manifest Re-evolució global o extermini total proposàvem un procediment:

“Per fer evidents les violències estructurals, els desequilibris inacceptables, primer cal aturar-nos i revisar els actes i les relacions que les sustenten: l’estil de vida personal, familiar; les relacions locals, nacionals, internacionals… amb un criteri bàsic: quins desequilibris patim o provoquem amb les nostres activitats, amb les nostres accions i projectes, personals o col·lectius?

Aquesta revisió la podem fer individualment, però convé fer-la també en grup, en cercles d’equilibri o en les organitzacions en què participem.

Per elaborar propostes i cercar acords per modificar els desequilibris, ens cal valorar en cada cas quin grau d’equilibri és desitjable i acceptable, i proposar vies per reequilibrar les relacions:

 • Amb el nostre cos, la nostra ment, les nostres emocions…
 • Amb les persones amb qui convivim o treballem
 • En les organitzacions en què participem: socials, culturals, polítiques, econòmiques…
 • Amb el medi natural i els ecosistemes…

Identificats els principals responsables dels desequilibris, – que podem ser nosaltres mateixos –  cercar acords, quan abans millor, per aturar-los, reduir-los i no generar-ne més.

Si som capaços d’arribar fins aquí, la resta d’eines de la lluita noviolenta seran més fàcils d’aplicar, perquè els objectius de reequilibri seran clars i coherents en el marc de la re-evolució global post-violenta per fer un món més equilibrat, més habitable per a tothom.” Aquest estiu 2021, he reprès la reflexió, aplegant la feina anterior i mirant de dotar-la d’un mètode més precís per a la seva aplicació en alguns dels principals desequilibris, per si pot ser útil, i sobretot, per si pot ser provat i contrastat per tothom qui vulgui sobre els desequilibris que consideri més rellevants. Especialment vol ser una contribució a convivàlia, un intent d’aportació catalana a la Internacional Convivialista.  Martí Olivella, marti[at]equilibra.cat

Com refer els equilibris trencats (3). L'harmonia indígena.

En plena elaboració de la proposta equilibra, he llegit el llibre de Jesús Castañar, El Movimiento de Resistencia Indígena en el Cauca Colombiano. En el Capítulo 3: Identidad y estructura del movimiento indígena. Hi he trobat una confirmació de la importància cabdal de concebre l’equilibri com a marc global de les seves relacions entre ells i amb la natura. I, fins i tot, com la seva aposta creixent per la lluita noviolenta, en un context de violència extrema, que l’expliquen no sols per l’efectivitat sinó per la coherència amb la seva recerca permanent de l’equilibri, de l’harmonia.

Amb una clara visió sobre l’equilibri i l’harmonia:

Per a ells, resulta fonamental la idea d’equilibri, Kweet Fxindxi (principi d’harmonia): L’harmonia significa no posicions radicals. Es dóna equilibri i l’harmonia en la mesura que es conjuguen factors, forces, interessos, i per aquest motiu els Nanses estan més disposats a processos de diàlegs (…) l’harmonia en si mateixa no només es dóna en el llenguatge, en la vida. En el llenguatge, no existeix el jo sol, hi ha el jo en relació amb l’altre.

L’harmonia és l’estar bé amb tots els actors que els envolten, amb la terra, amb la mateixa comunitat, és el respecte a unes normes d’origen on la gent ha de viure un estil de vida i quan la gent se surt d’aquest estil de vida, és quan emmalalteix (…) ells diuen que si no es controla molt el que s’està fent ara, podria arribar a haver-hi un problema més endavant de fam i de moltes malalties.

I una aposta per la noviolència com el poder de la gent que harmonitza:

Tenen una concepció del conflicte armat com un trencament de l’equilibri, de l’harmonia còsmica, de l’Kweet Fxindxi, que inclou una concepció integral de la pau, que s’equipara amb inclusió social, reconeixement de la diversitat ètnica, i dels drets dels pobles, justícia social, projectes comunitaris de vida, i un desenvolupament construït des de la cultura i les necessitats dels pobles indígenes.

Els Nasa prefereixen parlar d’”harmonització” i no de violència o no-violència. La noviolència la tenen assimilada al concepte de Kweet Fxindxi (harmonia), com a projecte col·lectiu, una forma d’apoderament o un mètode de resolució de conflictes.

La noviolència és com tenir la capacitat de poder controlar les conductes, els actes a la força; ja que tot s’ha de fer no a la força, s’ha de fer amb el diàleg, amb l’ús de la raó (…), amb uns principis: el principi de reciprocitat, el principi de la redistribució, el principi de la vida, de la vida digna. Per això consideren que cal fer sense necessitat d’eliminar a l’altre, d’agredir un altre, i d’imposar una proposta, una cultura, un pensament a la força, sinó que, ja que parlem de no-violència, el que s’ha de fer és compartir, s’ha de solidaritzar, sota els principis del reconeixement i del respecte.

Recuperar la terra és revolució, fer el canvi a la nostra forma és revolució, enfortir els Cabildos és ser rebels, capacitar-nos d’acord al que nosaltres volem a favor d’un sistema és revolució. És a dir, nosaltres mateixos hem generat canvis de fa vint o trenta anys, i aquí ho veiem en la pràctica. La diferència és que no és per força, no és per la via de les armes, aquí fem un canvi de forma raonada i intel·ligent, aprofitant els valors que tenim. La diferència és que uns busquen prendre el poder a la força i nosaltres diem, el poder és la gent (…) a nosaltres ens interessa la gent, que digui, que opini, que canviï, que contribueixi a el camí i que tingui força per viure bé, viure en harmonia, en equilibri en la relació home naturalesa.

Els mètodes no-violents, usats per la seva efectivitat pràctica, han anat prevalent precisament per la seva coherència amb la cosmovisió i la seva assimilació a la idea d’harmonia Kweet Fxindxi.

L’aposta per un sistema econòmic alternatiu que no destrueixi la naturalesa i l’ambient i que propiciï una societat en harmonia, en la idea del bon viure.

I el rol de les institucions pròpies com a mantenidores de l’equilibri i reinstauradoers de l’harmonia:

Segons la cosmogonia Nasa, es considera que el “Guardià de Tot” (la divinitat) va delegar en el Thë Wala la tasca de ser l’encarregat de mantenir l’equilibri, i aquests al seu torn deleguen en els Cabildos que al seu torn deleguen en la Guàrdia Indígena.

El sistema funciona així mateix com una forma comunitària de resolució de conflictes en què el Cabildo apareix com un nivell de consulta o de canalització de consultes i hi ha un procés de discussió en el cercle dels metges tradicionals (xamans) i els fogons abans que sigui portat a l’assemblea. Quan fan falta intermediaris en les negociacions els membres del Cabildo assumeixen aquest paper per arribar a l’acord compensatori que reinstauri l’harmonia.

De la societat de la frustració a la societat de l’equilibri (1) : Bases

En L’altra gran equació, Einstein, ho tenia ben clar:

«Un ésser humà és part de la totalitat, anomenada per nosaltres “univers”, és una part limitada en el temps i l’espai. S’experimenta a si mateix, els seus pensaments i sensacions, com separat de la resta, això és una mena d’il·lusió òptica de la seva consciència. Una il·lusió que és una forma de presó, que ens limita als desitjos personals i a sentir afecte només per les persones més properes. La nostra tasca ha de ser alliberar-nos d’aquesta presó i estendre el nostre cercle de compassió i abraçar tots els éssers vius en tota la seva bellesa.»
George Monbiot.
New York Times, 29 de març de 1972

Vivim frustració quan, òbviament, no podem atènyer els desitjos creixents i il·limitats, contradictoris amb una vida personal, social i planetària limitada.

Tendim a l’equilibri quan ubiquem la satisfacció de les necessitats autèntiques més enllà del desig compulsiu, insaciable, en el marc de les limitacions pròpies d’una vida personal, social i planetària.

No hi ha equilibris perfectes: són dinàmics, inestables, fruit dels conflictes entre visions, valors, necessitats, interessos, cultures… en moments i indrets diferents.

Però sí que és universal la voluntat de cercar l’equilibri o de no fer-ho  i, per tant, de cercar el control o no, de la desmesura, de l’hybris, del deliri de grandesa, de tenir més – poder, diner, fama… – de fer més que els altres[1].

Per aplicar l’imperatiu categòric de control de l’hybris, totes les mesures, individuals i col·lectives, es resumeixen en dos: cercar l’equilibri en la natura que inclou els altres, com en un mateix.

Podem cercar qualsevol equilibri partint de dades fiables i contrastables, gràcies a la deliberació i la decisió participativa (i, si cal, a la lluita noviolenta) per acordar i aplicar el grau d’equilibri possible i desitjable sobre cada desequilibri concret i en cada context, en el marc del l’equilibri global del planeta.

Sense sistemes de mesures i estadístics, imprescindibles per poder disposar de dades contrastables, no podem mesurar el grau d’equilibri o desequilibri, de mesura o desmesura.

Sense sistemes de deliberació i de decisió i, si cal, de lluita noviolenta, entre els afectats-interessats en un desequilibri tampoc podem acordar quin grau de desequilibri pot ser acceptable o, fins i tot, desitjable.

El mètode “equilibra” per superar frustracions i afavorir equilibris, en la forma abreujada, te quatre passos[2]i pot ser aplicat tant a la vida individual com a la social, tant en la local com en la planetària:

 1. Quan sento un desig,
 2. indago quina necessitat autèntica està expressant aquest desig,
 3. estudio –amb dades i deliberació– si el compliment d’aquesta necessitat afavoreix o pertorba els equilibris personals, amb altri i amb tota la natura, l’equilibri global.
 4. poso en marxa mesures de compensació o de racionament per restablir l’equilibri trencat.

El qüestionari equilibra, permet diagnosticar el desequilibri i elaborar un pla de transició i la taula de priorització permet comparar els diversos desequilibris per triar els més rellevants.


[1] Vegis Segon Manifest Convivialista                      

[2] Com els de la Comunicació No-Violenta               

De la societat de la frustració a la societat de l’equilibri (2) : Indicador global

Indicador de l’equilibri global (ecosistema Terra)

L’indicador principal d’equilibri global és aquell que garanteix un “consum” per habitant proper a la mitjana (tendència a igualar el consum per càpita) però alhora, s’assegura que aquest consum, en perspectiva global, és sostenible en relació a les capacitats planetàries.

No hi pot haver equilibri global mentre una petita part de la població acapara, consumeix, destrueix molts més recursos que els que empra gran part de la població mundial, ni si l’ús global d’aquests recursos és inviable en el conjunt del planeta.

https://www.un.org/es/actnow/facts-and-figures

El càlcul d’aquest indicador no és difícil:

 1. Conèixer producció / consum / residu anual mundial de cada recurs per càpita (aigua, energia, cereals, lleguminoses, fruites i verdures, peixos -; minerals metàl·lics i no metal·lics; CO2, plàstics…)
 • Obtenir les xifres d’un repartiment equitatiu de cada recurs per cada habitant de la Terra (o de cada continent, país, en funció d’especificitats de consum).
 • Racionament voluntari: sent conscient del desequilibri que produeixo, adopto les mesures de transició cap a l’equilibri global i de compensació, en cas que estigui per sobre la mitjana o que sigui insostenible…
 • Racionament obligatori: en cas que el racionament voluntari no tingui efectes re-equilibradors en el termini que tenim per evitar situacions irreversibles, cal aplicar-lo políticament, com es fa en tota situació d’emergència en un sistema tancat, com és el cas de la nau espacial comuna de la Terra.

De la societat de la frustració a la societat de l’equilibri (3): Sobre la frustració

Sobre la frustració

https://ca.wikipedia.org/wiki/Frustraci%C3%B3

La frustració és un sentiment desagradable que s’origina quan un individu no pot satisfer les expectatives que s’ha proposat, és a dir, és una vivència emocional que sorgeix davant del no compliment dels objectius previstos. La majoria d’éssers humans experimenten certa frustració cada dia perquè és natural que alguns obstacles interfereixin als plans o objectius de totes les persones. Es produeix en totes aquelles situacions de la vida en què algun comportament, meta o necessitat no són satisfetes.

Segons la intensitat de l’objectiu a assolir, la frustració serà més o menys intensa, és a dir, com més intens sigui el desig d’aconseguir una meta, major serà la frustració que s’experimentarà, ja que sorgirà un sentiment de fracàs en tot allò que s’havia proposat i alhora serà més difícil poder superar aquesta situació i sortir de l’estat de frustració.

Els factors que generen frustració són relatius i diferents per a cada persona en particular, ja que a algunes persones una situació determinada els hi causarà aquest sentiment, mentre que a d’altres potser no els hi generarà frustració de cap mena.

 1. Un primer factor són els estàndards de la vida que exigeix la societat o l’entorn que l’envolta. Així doncs, al fallar o al no aconseguir satisfer un desig que l’entorn exigeix, provoca ser més susceptible a caure en un estat de frustració.
 1. Un altre factor de frustració, pot ser generat per la mateixa persona i pot impedir la satisfacció dels propis objectius. Això és degut al fet que en moltes ocasions les metes que s’imposen tendeixen a ser poc realistes, cosa que fa molt difícil aconseguir-les.
 1. L’interval en què es produeixen diferents situacions frustrants i la susceptibilitat de l’individu en aquest moment són un factor important que provoca aquest sentiment de frustració que tendeix a ser acumulativa. Així doncs, una persona al viure una sèrie de situacions frustrants de poca importància, però que es van sumant fins a arribar a un desequilibri de la pròpia vida, provoca el sentiment de frustració.

Quan els objectius proposats pels quals has lluitat, no són assolits apareixen diferents sentiments i pensament autodestructius per l’individu. Aquest poden ser: ansietat, ràbia, ira, depressió clínica… Cada individu ho viu de forma diferent, però tots tenen en comú la sensació de decepció i desànim que produeix el sentiment de frustració.