Només desitja alliberar-se qui se sent mancat de llibertats, qui està pres, sotmès, oprimit, dependent…; qui no pot viure dignament, qui no pot expressar les seves necessitats… qui li manquen llibertats.

Cada individu, cada col·lectiu, cada nació… se sent més o menys lliure segons com siguin les relacions d’independència o de submissió amb els altres. De fet, podem considerar que totes les persones – siguin individuals, col·lectives o nacionals – tenen drets i necessitats semblants. I per tant, no cal ni val contraposar drets dels uns contra els dels altres.

Però tampoc cal ni val contraposar els processos d’alliberament de cadascun d’aquests tipus de persones. No podem continuar creient – és una creença sense fonament – que hom pot alliberar-se tot sol, com a individu, sense alliberar-se alhora com a col·lectiu o com a nació. Més enllà de l’al·lucinació individualista no existim com a individus, no existim sense una parella que ens hagi fecundat, sense la calidesa i la cura d’uns adults que ens han estimat, adults que formen part d’una comunitat, d’unes relacions naturals i socials que fan possible la vida humana.

La història i l’actualitat ens mostren que aquestes relacions personals, socials i nacionals no sempre afavoreixen la millor vida possible per a tothom. És a dir, que gran part de la població de cada país i del món viu amb una manca de llibertats considerable degut, en general, a que una altra part o, fins i tot, una minoria de la població la sotmet per mantenir els seus privilegis.

En les relacions personals el masclisme, en les relacions socials el classisme, en les relacions econòmiques l’explotació, en les relacions nacionals la dominació…

No és fàcil avançar en tots els fronts, però si no ho fem, uns suposats alliberaments en un àmbit amagaran, encobriran altres velles dependències.

Què podem fer per avançar alhora en l’alliberament personal i col·lectiu, social i nacional, local i global?

Primer, considerar que totes les llibertats es reforcen i que cap s’aconsegueix sola.

Segon, que l’alliberament personal es potencia quan participem en l’alliberament col·lectiu i també a l’inrevés. Tota interacció alliberadora potencia els diferents processos. No hi ha el dilema de què és primer, si l’ou o la gallina, l’alliberament personal o el col·lectiu. És simultani. I el mateix amb l’alliberament social i nacional, o són simultanis, o no seran. Cada alliberament obre la porta perquè l’altre pugui també produir-se.

Es tracta per tant d’implicar-nos a participar activament en generar un país i un món – tampoc els podem separar-  habitables per a tothom: homes i dones, infants i vells, individus i col·lectius, societats i nacions, en l’àmbit local, proper.. i en el món sencer.

L’Associació Nova – Innovació Social www.nova.cat pretén avançar cap a un país i un món habitables per a tothom, és a dir, un món on totes les persones i pobles disposin dels recursos adequats per satisfer dignament les seves necessitats bàsiques de manera sostenible i equitativa.

Els objectius no poden ser altres que els de cercar una relacions equitatives, respectuoses, amoroses; unes relacions que necessiten reconstituir una política i una economia greument desequilibrades, altament perjudicials per a la vida, genocidament destructores de les llibertats i dels drets propis dels éssers humans.

Els mitjans han de ser coherents amb el país i el món que volem, amb les llibertats que volem, han de ser uns mitjans deliberatius i noviolents. “El fruit està en la llavor”. Ens hem d’alliberar de la violència, però també de la passivitat.

La primera estratègia que estem endegant des de Nova és la de promoure la participació deliberativa – emparada en la força de les raons i no en la força dels vots de la majories – en tots els àmbits socials i polítics; també en promoure la transparència, tot començant pel sector públic, imprescindible per a una deliberació ben fonamentada; i, en promoure l’economia del be comú, com un camí de canvi alhora de cada col·lectiu i de la societat en el seu conjunt. Estem oferint algunes eines i serveis que faciliten aquesta primera estratègia a www.delibera.info

La segona estratègia és la de promoure la noviolència en tots els àmbits: oferint  formació a col·lectius i moviments socials per millorar l’impacte de les seves accions a casa nostra, i especialment en diferents zones de conflictes, mitjançant NOVACT – Institut Internacional per a l’Acció Noviolenta www.novact.org

L’alliberament local – global l’hem estat plantejant en els darrers anys amb el projecte internacional Consens de Barcelona, que promou Cercles de Transició per transformar la societat des de la ciutadania www.barcelonaconsensus.org La declaració que planteja 7 grans transicions i 35 objectius ha estat elaborada, emprant www.deliberaweb.com entre 150 homes i dones d’arreu del món.

En el marc català estem recolzant iniciatives que reforcen alhora la sobirania nacional i social, repensant els 3 camps habituals que defineixen un estat: la política (la bandera), l’economia (a moneda) i la defensa (l’exèrcit).

Sobre la política, cal una acció urgent per reconstituir la democràcia, equilibrant el seu costat participatiu/directe amb el seu representatiu/indirecte. Estem recolzant el Parlament Ciutadà com un espai permanent de contrapès ciutadà als poders establerts www.parlamentciutada.cat I també la comissió Nova Política que recull amb altres col·lectius en l’Espai Democràcia de la www.wikiconstitucio.org propostes per plantejar i acordar una nova política des de la ciutadania.

Sobre l’economia, a més d’estendre l’Economia Solidària www.xes.cat  i l”Economia del Bé Comú, estem recolzant l’EuroCat: una moneda social catalana complementària a l’Euro www.euro-cat.cat que permeti oferir liquiditat sense interessos i que alhora, incrementi la sobirania financera, sense la qual la sobirania nacional queda profundament afeblida.

Sobre la defensa, també estem plantejant, amb un equip que aplega persones signficatives del moviment per la pau, una crida a que Catalunya com a nació de pau plantegi un nou camí per enfocar la seguretat i la defensa sense exèrcit www.estatdepau.cat, amb sistemes de protecció i defensa civils que cerquin garantir la seguretat humana en tots els seus aspectes.

El País Que Volem és el projecte que vol ser un altaveu d’aquestes i moltes altres iniciatives que estan sorgint arreu, és un procés participatiu de país, impulsat per un ampli ventall d’entitats, que vol suscitar que com a poble ens plantegem, de forma plural i no partidista, quins són els reptes clau que tenim i quines són les propostes per fer-hi front www.elpaisquevolem.cat

Aquestes són algunes de les pistes que plantegem des de la frontera entre viure en un país i un món estructuralment desequilibrats, insostenibles i violents… i viure amb la prioritat de cadascú, de cada col·lectiu i de cada poble és per transformar-los.

Nova – Centre per a la Innovació Social  www.nova.cat

Martí Olivella  marti@nova.cat