Una vegada hi havia un poble que vivia tranquil a la vora del mar. Sense saber massa com, un dia, fa uns 60 anys, Nacions Unides – sota la influència dels vencedors de la 2a guerra mundial- va decidir dividir el territori d’aquest poble – encara era vigent l’època del colonialisme – i donar-ne una bona part a un altre poble que havia patit molt a Europa en els darrers anys en els camps d’extermini nazis.

La decisió no fou gens ben acceptada, como era de suposar, pels habitants d’aquella terra – que no en tenien cap responsabilitat – ni pels seus veïns, que ho veien com una ingerència inadmisible, i que intentaren frenar l’ocupació per les armes.

Des de fa 60 anys les guerres s’han succeït i milers de persones han mort i milions s’han hagut de desplaçar. Els ocupants, després de cada guerra, han invadit més territori i els ocupats, cada vegada en tenen menys i amb més males condicions de vida.

Els ocupants, en nom de garantir la seva seguretat – ja que se senten permanentment amenaçats – en lloc de cercar un acord just que permeti a cada poble tenir el seu estat viable i segur, no fan més que atemptar contra la dignitat i les condicions de vida dels ocupats. Els han aïllat en dos territoris separats, els han encerclat amb un mur, i els van exterminant poc a poc.. limitant el treball, l’aigua, l’energia, els serveis de salut… Talment com en un camp d’extermini, a foc lent… Els ocupats se senten morir dia a dia, per inanició, oblidats de tothom, sense esperances… i saben que sols si revifen el conflicte generaran la solidaritat que necessiten. Prefereixen morir visiblement sota les bombes que morir d’amagat en un setge implacable. Fan recurs a la provocació llençant uns coets casolans… que, curiosament, l’alta tecnologia guerrera de l’ocupant no aconsegueix fer callar.. però dels quals n’obté la justificació per anar destruint tota la xarxa de les institucions públiques de l’ocupat.

Qui hi surt perdent? la gent, bàsicament la del poble ocupat.

Qui hi surt guanyant? una llarga llista de beneficiaris:

 1. Els banquers que des de fa 60 anys financien tots els estats implicats en el conflicte, perquè comprin les armes. Quants més anys de guerra, més beneficis.
 2. Els fabricants d’armes, que poden vendre els seus aparells de mort i destrucció. Quants més anys de guerra, millor.
 3. Els dirigents mundials del poble ocupant, que reforcen la cohesió entorn les suposades essències religioses i racials… de poble escollit i perseguit.
 4. Els dirigents dels pobles propers al poble ocupat que mantenen règims autoritaris i tenen les mans lliures per enriquir-se a costa de les seves poblacions i dels ajuts que reben per la seva passivitat o complicitat.
 5. Els dirigents del poble ocupant que cerquen la cohesió entre la seva població davant la inseguretat, que ells mateixos propicien; que cerquen guanyar eleccions mostrant-se més durs que el partit adversari..
 6. Els dirigents del poble ocupat que a estones pacten amb l’ocupant per perjudicar els rivals polítics, a estones s’hi enfronten per guanyar suport entre la població…
 7. Les poblacions dels països que comerciem – ens enriquim – amb l’estat ocupant, malgrat la seva política d’apartheid i de genocidi que hauria de portar al boicot comercial i a les sancions.

Ens imaginem com reaccionaríem si el poble ocupat fos el nostre? i si visquéssim en un camp d’extermini del que no podem sortir mentre ens van fent morir? Deixaríem que ens anessin aniquilant sense fer res? Què esperaríem dels altres pobles de la terra? Que restessin en silenci? o que ens ajudessin a alliberar-nos?

Davant la injustícia, amb la resposta violenta, malgrat sigui comprensible, les propostes per acabar amb la injustícia queden tapades pel debat sobre la violència i sobre la legítima defensa de cadascú, i amb l’espiral de violència sens fi, augmenta el dolor i el desig de venjança.

Cal elaborar i posar en marxa una estratègia noviolenta global que ens porti a no cooperar, a tallar el suport i la complicitat amb els principals beneficiaris del conflicte, (que tingui un cost superior als beneficis que en treuen) en els diferents àmbits (econòmic, polític, comunicatiu) i en els diferents espais (Israel, Palestina, Països Àrabs, Unió Europea, Estats Units…), tot recolzant les iniciatives dels moviments noviolents de la regió, com la Xarxa Noviolenta dels Països Àrabs www.acnv.net i les iniciatives palestines noviolentes (www.freegaza.org, www.bilin-village.org…)

Martí Olivella. marti@nova.cat Nova – CIS www.nova.cat  Barcelona, 3 de gener de 2009

Érase una vez un pueblo que vivía tranquilo a la orilla del mar. Sin saber demasiado como, un día, hace unos 60 años, Naciones Unidas, bajo la influencia de los vencedores de la segunda guerra mundial, decidió dividir el territorio de este pueblo -todavía estaba vigente la época del colonialismo- y dar una buena parte a otro pueblo que había sufrido mucho en Europa en los últimos años en los campos de exterminio nazis.

La decisión no fue aceptada nada bien, como era de suponer, por los habitantes de aquella tierra -que no tenían ninguna responsabilidad- ni por sus vecinos, que lo veían como una injerencia inadmisible, y que intentaron frenar la ocupación per las armas.

Desde hace 60 años les guerras se han sucedido y miles de personas han muerto  y  millones se han tenido que desplazar. Los ocupantes, después de cada guerra, han invadido más territorio y los ocupados, cada vez tienen menos y con condiciones más malas de vida.

Los   ocupantes, en nombre de garantizar su seguridad -ya que se sienten permanentemente amenazados- en vez de buscar un acuerdo justo que permita a cada pueblo tener su estado viable y seguro, no hacen más que atentar contra  la dignidad y las condiciones de vida de los ocupados. Los han aislado en dos territorios separados, los han rodeado con un muro, y los van exterminando poco a poco, limitando el trabajo, le agua, la energía, los servicios de salud… Igual que en un campo de exterminio, a fuego lento… Los ocupados se sienten morir día a día, por inanición, olvidados de todos, sin esperanzas… y  saben que sólo si   avivan el conflicto generarán  la solidaridad que necesitan. Prefieren morir visiblemente bajo las bombas que morir a escondidas sitiados implacablemente. Recurren a la provocación  lanzando unos cohetes caseros… que, curiosamente, la alta tecnología guerrera del ocupante no consigue hacer callar, pero de lo cual obtiene la justificación para ir destruyendo toda la red de las instituciones públicas del ocupado.

¿Quién sale perdiendo? la gente, básicamente la del pueblo ocupado.

¿Quién sale ganando? una larga lista de beneficiarios:

 1. Los banqueros que desde hace 60 años financian a todos los estados implicados en el conflicto, para que compren las armas. Cuantos más años de guerra, más beneficios.
 2. Los fabricantes de armas, que pueden vender sus aparatos de muerte y destrucción. Cuantos más años de guerra, mejor.
 3. Los dirigentes mundiales del pueblo ocupante, que refuerzan la cohesión alrededor de las supuestas esencias religiosas y raciales… de pueblo escogido y perseguido.
 4. Los dirigentes de los pueblos cercanos al pueblo ocupado,  que mantienen regímenes autoritarios y tienen leas manos libres para enriquecerse a costa de sus poblaciones y de las ayudas que reciben por su pasividad o complicidad.
 5. Los dirigentes del pueblo ocupante que buscan la cohesión entre su población delante de la inseguridad, que ellos mismos propician; que buscan ganar elecciones mostrándose más duros que el partido adversario.
 6. Los dirigentes del pueblo ocupado, que a ratos pactan con el ocupante para perjudicar a los rivales políticos, a ratos se enfrentan para ganar soporte entre la población…
 7. Las poblaciones de los países que comerciamos, nos  enriquecemos, con el estado   ocupante, a pesar de su política de apartheid y de genocidio que debería llevar al boicot comercial y a las sanciones.

¿Nos imaginamos cómo reaccionaríamos si el pueblo ocupado fuese el nuestro? ¿y si viviésemos en un campo de exterminio del que no podemos salir mientras nos van  haciendo  morir? ¿Dejaríamos que nos fuesen aniquilando sin hacer nada? ¿Qué esperaríamos de los otros pueblos de la tierra? ¿Que se quedasen en silencio?, ¿o que nos ayudasen a liberarnos?

Delante de la injusticia, con la respuesta violenta, aunque sea comprensible, las propuestas para acabar con la injusticia quedan tapadas por el debate sobre la violencia y sobre la legítima defensa de cada uno, y con el espiral de violencia sin fin, aumenta el dolor y el deseo de venganza.

Hace falta elaborar y poner en marcha una estrategia no violenta global que nos lleve a no cooperar, a cortar el soporte y la complicidad con los principales beneficiarios del conflicto, (que tenga un coste superior a los beneficios que sacan) en los diferentes ámbitos (económico, político, comunicativo) y en los diferentes espacios (Israel,  Palestina, Países Árabes, Unión Europea,  Estados Unidos…),  a la vez que se apoyan les iniciativas de los  movimientos   no violentos de la región, como la Red No Violenta de los Países Árabes

www.acnv.net y las iniciativas palestinas no violentas (www.freegaza.org, www.bilin-village.org)

Martí Olivella.  Nova . CIS www.nova.cat  Barcelona, 3 de enero de 2009