Dossier 6. La Molt Alta Tensió a Catalunya. Contextos, Actors, Contradiccions i Alternatives (en PDF)

De la Molt Alta Tensió (MAT) a la Generació Elèctrica Renovable i Distribuïda
INTRODUCCIÓ
La funció d’aquest dossier és suscitar una deliberació pública, a partir d’una informació
sintètica però el més àmplia, contrastada i completa possible, sobre els diferents elements a
tenir en compte, en un tema tan complex com el del transport de l’energia elèctrica a molt alta
tensió (MAT).
Aquest dossier no és un text tancat, sinó un procés obert als suggeriments, precisions o
a nous punts de vista, que seran incorporats en pròximes versions.
El que hem intentat amb aquest dossier és estructurar la informació rellevant sobre els
orígens i l’impacte de la construcció de la MAT a Catalunya, sobre els arguments a favor i en
contra, sobre les contradiccions que cal aclarir en un procés de diàleg públic. També hem
intentat deixar constància de les alternatives que poden permetre enfocar el transport de molt
alta tensió en un imprescindible nou marc d’estalvi i d’eficiència energètica, però també hem
volgut deixar constància de l’alternativa d’un nou marc de generació i transport d’electricitat,
amb fonts renovables i distribuïdes en el territori per al consum de proximitat, nous marcs
imprescindibles en el final de l’era del petroli i en plena crisi del canvi climàtic produït pel CO2.